top of page
csm_RivieraPool_D-Line_Linear_OEK18_eci_

ALGEMENE VOORWAARDEN

Art.1 ALGEMEEN

1.1. De algemene voorwaarden van Outdoor Technics zijn steeds van toepassing op alle overeenkomsten tot uitvoering van werken of verkoop van goederen tussen Outdoor Technics en haar klanten.

1.2. Van deze algemene voorwaarden kan niet worden afgeweken dan bij schriftelijk akkoord tussen de partijen.

1.3. Elke afsluiting van overeenkomst tot uitvoering van werken of levering van goederen, houdt van rechtswege de erkenning in vanwege de klant van zijn kennisname van onderhavige algemene voorwaarden en zijn aanvaarding zonder voorbehoud.
 

Art.2 OFFERTE

2.1. Outdoor Technics zal zich, alvorens de offerte op te stellen, naar best vermogen informeren aangaande uitvoering van de werken en/of de levering van de goederen. De klant heeft langs zijn kant ook de plicht Outdoor Technics op de hoogte te stellen van alle nuttige en relevante informatie aangaande de uitvoering van de werken en/of de levering van de goederen.

2.2. Alle offertes van Outdoor Technics zijn schriftelijk, vrijblijvend en gelden voor een periode van 30 dagen tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen tussen de partijen.

2.3. Outdoor Technics is slechts gebonden door haar offerte indien deze offerte binnen de 30 dagen schriftelijk werd aanvaard door de klant.
 

Art.3 UITVOERING VAN WERKEN

3.1. Outdoor Technics voert elke overeenkomst uit naar best vermogen, te goeder trouw en volgens de regels van de kunst. De werken eindigen wanneer Outdoor Technics daar uitdrukkelijk melding van maakt en bij de oplevering ervan door de klant.

3.2. De klant verbindt zich ertoe om ten laatste voor de aanvang van de werken een gedetailleerd plan over te maken aan Outdoor Technics waarop alle noodzakelijke informatie staat vermeld aangaande het werkterrein.

3.3. Indien bovenvermeld plan niet werd overgemaakt, incorrecte of onvolledige informatie werd verstrekt, kan Outdoor Technics niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die zou kunnen worden aangericht aan het werkterrein (o.a.gasleidingen, elektriciteits-, telefoon-, tv-, internet- en waterleidingen, funderingen, kelder-, regen- en zinkputten, septische putten, gevels, muren enz.).

3.4. Tenzij schriftelijk anders vermeld, dient de afvoer van alle soortenafval op kosten van de klant door Outdoor Technics aangestelde derde te gebeuren.

3.5. Tijdens de uitvoering van de overeenkomst kunnen partijen steeds in onderling overleg schriftelijk de uit te voeren werkzaamheden wijzigen of aanvullen. Indien de wijzigingen of de aanvullingen een prijswijziging met zich meebrengen, brengt Outdoor Technics de klant hiervan op de hoogte.

3.6. Een uitvoeringstermijn is slechts indicatief en niet bindend. Een overschrijding van deze termijn kan dus nooit aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst, noch op enige terugbetaling, prijsreductie of schadevergoeding.

3.7. Outdoor Technics heeft het recht om bepaalde werken van de overeenkomst te laten uitvoeren door derden.


Art.4 LEVERINGEN

4.1. Het risico van de goederen wordt overgedragen bij de levering van deze goederen.

4.2. Een leveringstermijn is slecht indicatief en niet bindend. Een overschrijding van de leveringstermijn kan dus nooit aanleiding geven tot een terugbetaling , een prijsreductie of een schadevergoeding.

4.3. Reeds door Outdoor Technics bestelde goederen kunnen niet meer worden geweigerd en blijven dan ook volledig betaalbaar. Een wijziging van de bestelling van goederen is slechts mogelijk onder de voorbehoud en kan bovendien een meerprijs met zich meebrengen voor de klant.

Art. 5 PRIJS

5.1. Een loutere prijsopgave kan niet worden gezien als een offerte zoals vermeld in artikel 2 van deze algemene voorwaarden.

5.2. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen zullen de BTW en de andere belastingen, taksen of toeslagen ten laste vallen van de klant en aan de prijs worden toegevoegd.

5.3. Outdoor Technics behoudt het recht om ten alle tijde de prijzen te wijzigen in geval van kostenstijgingen waarmee geen rekening was gehouden in de offerte, (bijvoorbeeld: stijging van de prijzen van de grondstoffen of materialen, transportprijzen, brandstofprijzen, kostprijs voor arbeid, belastingen of taksen, enz.) zonder dat deze prijswijziging meer dan 10% mag bedragen van de kostprijs van de overeengekomen werkzaamheden.

Art. 6 BETALINGSMODALITEITEN

6.1. Behoudens andersluidende afspraak, heeft Outdoor Technics het recht om een voorschot te vragen van 10%, met een minimum van 2.500 EUR bij toekenning van de offerte, 35% bij de aanvang van de werken, 35% halverwege de uitvoering en 20% bij oplevering. Het saldo zal worden betaald op de in artikel 6.3. bepaalde wijze.

6.2. De extra werken die door Outdoor Technics zijn verricht en die niet zijn vermeld in de offerte, worden opgenomen in de eindfactuur na de oplevering.

6.3. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, dienen de facturen contant te worden betaald. Een betaling buiten de gestelde termijn heeft van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest van 8% tot gevolg vanaf de vervaldag tot de ontvangst van het volledige bedrag , vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% , met een minimum van 150 EUR.

6.4. De niet-betaling van een factuur op een vervaldag heeft de onmiddellijke opeisbaarheid van alle nog openstaande facturen van de klant tot gevolg , zelfs de niet-vervallen facturen.

6.5. Bij het niet betalen van een factuur heeft Outdoor Technics het recht om de uitvoering van het werk of de levering van goederen op te schorten en de overeenkomst te beëindigen.

6.6. De factuur is door de klant aanvaard indien zij een betaling zonder voorbehoud doet van een gedeelte van het gefactureerde bedrag. Protest van de factuur wordt niet meer aanvaard indien zij niet binnen de 7 dagen na factuurdatum is gemeld aan Outdoor Technics.

Art.7 EIGENDOMSVOORBEHOUD

Zolang de klant zich nog niet integraal gekweten heeft van zijn betalingsverplichting, blijven alle geleverde goederen eigendom van Outdoor Technics en mag de klant deze goederen niet vervreemden.

Art. 8 KLACHTEN

8.1. Klachten dienen door de klant binnen de 7 dagen na voltooiing van de werkzaamheden of de levering van de goederen schriftelijk te worden gemeld aan Outdoor Technics. De klacht dient duidelijk omschreven te zijn, zodat Outdoor Technics de klacht naar best vermogen kan verhelpen indien deze gegrond is.

8.2. Klachten zijn in geen geval gegrond indien de klant de uitgevoerde werken of de geleverde goederen niet heeft behandeld met de normale zorg die van hem mag worden verwacht.

8.3. Het indienen van een klacht ontslaat de klant niet van zijn betalingsverplichting.

Art 9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1. Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke regelingen, kan de aansprakelijkheid van Outdoor Technics niet weerhouden worden in geval van overmacht en in de hierna vernoemde situaties :

- Outdoor Technics is niet aansprakelijk voor verzakkingen in de door haar aangelegde verharde plaatsen zoals opritten, paden en dergelijke, verzakkingen te wijten zijn aan zwaar verkeer van de klant;

- Indien het sterven van de planten te wijten is aan droogte of nalatigheid in de verzorging, zijn de kosten van vervanging ten laste van de klant;

- Bij de aanleg van een gazon is Outdoor Technics geenszins verantwoordelijk voor klimatologische invloeden na de inzaai van het terrein, zoals maar niet beperkt tot zware regens of windvlagen, die de groei van het gazon verstoren. Kosten voor herstel ervan zijn geheel ten laste van de klant.

- Schade aan elektronische installaties, beregeningscomputers of pompen kan niet worden verhaald op Outdoor Technics wanneer deze schade het gevolg is van trillingen, storingen op het elektriciteitsnet, chemische stoffen, stralingen, verkeerde handelingen van de klant of overmacht.

- In geval van gebreken in een geleverd goed zal de klant enkel aanspraak kunnen maken op vervanging door een gelijkwaardig goed zonder een bijkomend recht op schadevergoeding.

- Outdoor Technics is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een lichte en/of gewone fout vanwege haar en/of haar aangestelden , noch voor fouten of tekortkomingen van de klant.

- Outdoor Technics zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor onrechtstreekse (gevolg) schade zoals economisch verlies, verlies van een kans, winstderving of elk ander onrechtstreeks verlies.

- Outdoor Technics is niet verantwoordelijk voor het aanvragen van een bouwvergunning of andere vergunningen in die aard. De verantwoordelijkheid van het al dan niet hebben van een vergunning ligt volledig bij de klant zelf. Eventuele gevolgen van het niet hebben van een vergunning kunnen niet worden verhaald op Outdoor Technics.

9.2. De eventuele aansprakelijkheid van Outdoor Technics is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de waarde van de geleverde goederen.

9.3. De klant vrijwaart Outdoor Technics voor alle aanspraken van derden die schade lijden i ngevolge van de uitvoering van de overeenkomst, behoudens indien de door derde gelden schade veroorzaakt werd door een zware fout van Outdoor Technics.
9.4  
Acceptatie van oplevering bij plaatsing van randafwerking door derden

9.4.1Definities

"Randafwerking" verwijst naar de afwerkingsmaterialen die aan de rand van het zwembad worden aangebracht om het ontwerp te voltooien en functionaliteit toe te voegen.

"Oplevering" betekent de voltooiing van alle overeengekomen werkzaamheden met betrekking tot de installatie van het zwembad, tot aan de plaatsing van de randafwerking.

"Derde firma" verwijst naar een bedrijf dat niet de oorspronkelijke bouwer is en dat is ingeschakeld om de randafwerking te plaatsen.

9.4.2Automatische Acceptatie bij Plaatsing door Derden

Indien de klant ervoor kiest om de randafwerking te laten plaatsen door een derde firma, wordt de Klant geacht de oplevering van het zwembad automatisch te hebben aanvaard op het moment dat deze randafwerking wordt geplaatst. Dit betekent dat de klant erkent dat alle werkzaamheden die in de overeenkomst met de bouwer zijn gespecificeerd naar tevredenheid zijn voltooid en dat het zwembad voldoet aan de overeengekomen specificaties en kwaliteitsnormen.

9.4.3Aansprakelijkheid na plaatsing randafwerking door derden

Zodra de randafwerking is geplaatst door een derde firma, kan de bouwer niet meer verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele problemen, defecten, schade of lekkages die zich na dit moment voordoen. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en integriteit van het zwembad en de randafwerking ligt vanaf dat moment bij de Klant en de derde firma die de randafwerking heeft geplaatst.

9.4.5 Geen Verplichting tot Kennisgeving

De bouwer is niet verplicht de Klant op de hoogte te stellen van de acceptatie van de oplevering zodra de randafwerking door een derde firma is geplaatst. De acceptatie wordt automatisch van kracht zonder verdere kennisgeving.

Art. 10 OVERMACHT

Outdoor Technics kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van haar verplichtingen indien zij zich in een situatie van overmacht bevindt.

Art.11 INTELLECTUELE EIGENDOM

Outdoor Technics behoudt het auteursrecht op alle door haar opgemaakte stukken zoals adviezen, ontwerpen, tekeningen, foto’s, schetsen en dergelijke. Deze blijven eigendom van Outdoor Technics.

Art.12 GELDIGHEID-SPLITSBAARHEID

De mogelijke nietigheid, ongeldigheid, niet-tegenstelbaarheid of niet-afdwingbaarheid van een deel of het geheel van een bepaling van deze algemene voorwaarden brengt in geen geval de geldigheid van de overeenkomst of de andere bepaling, waarbij de nieuwe bepaling zoveel mogelijk aansluit bij de initiële bedoeling van partijen en een gelijkwaardige financiële uitwerking heeft.

Art 13. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Alle overeenkomsten tussen Waterland en haar klanten worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Geschillen met betrekking tot de totstandkoming, interpretatie, uitvoering of beëindiging van een overeenkomst, zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken te Leuven.

bottom of page